Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1

1.1
De huurovereenkomst heeft betrekking op de op de huurovereenkomst omschreven goederen, nader te noemen goed, en wordt afgesloten voor de aldaar vermelde huurperiode. De aankoop van de nodige accessoires en de door de huurder verschuldigde waarborgsom worden bij vooruitbetaling voldaan en berekent met inachtneming van de desbetreffende tarieven van EventHut (verder te noemen: de verhuurder).

1.2
De door de verhuurder genoemde levertijden zijn altijd bij benadering genoemde levertijden. De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn jegens de huurder indien om welke reden dan ook de genoemde levertijd wordt overschreden.

Artikel 2

Het is de huurder verboden:

  1. Het goed aan derden te gebruiken af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op andere wijze te vervreemden;
  2. Het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover als het gaat om de gebruikelijke accessoires;
  3. Enige reparatie handeling aan het goed uit te voeren, of uit te doen voeren.

De geleverde materialen blijven eigendom van de verhuurder.

Artikel 3

3.1
Vanaf het moment dat de huurder het goed in ontvangst heeft genomen, komt het volledig voor zijn risico. De huurder verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverd goed te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en schade veroorzaakt door derden.

3.2
Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient direct na ontdekking door de huurder schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de huurder verplicht om verhuurder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3.3
Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van het goed dient de huurder de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan verhuurder te vergoeden, een en ander onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan verhuurder te vergoeden.

3.4
Ingeval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering danwel bezwaring van het goed is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen, op grond van het huurcontract verschuldigd, te betalen alsof het goed niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de huurder gehouden om, in verband met de winstderving door verhuurder aan verhuurder een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan zes maanden huur.

Artikel 4

4.1
Bij noodzaak van reparatie moet het goed worden teruggebracht ter plaatse van inontvangstneming en ontvangt de huurder tegen betaling van het geschatte beloop van de reparatiekosten een vervangingsexemplaar, indien dit voorradig is.

4.2
Deze vervanging heeft geen invloed op de huurovereenkomst vermelde huurperiode die door de vervanging dus niet wordt onderbroken. Rechten en verplichtingen uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het vervangingsexemplaar.

Artikel 5

5.1
Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de gebruiksaanwijzing te behandelen. Alle kosten in verband met opbouw, montage, afbouw, demontage, schoren, stabiliseren, aan/ en afvoer alsmede precariorechten van goederen komen voor rekening en verantwoording van de huurder.

Artikel 6

6.1
Alle benodigde accessoires dient de huurder voor eigen rekening te betrekken. Die kosten zijn niet in het huurtarief begrepen.

Artikel 7

7.1
De huurder dient het goed voor het einde van de op de huurovereenkomst vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingsuren van de verhuurder terug te brengen.

7.2
Bij niet nakoming van de teruggave/verplichting door de huurder, wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed een en ander ondermindert de bevoegdheid van verhuurder tot het eisen van schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.

7.3
De huurder is aansprakelijk voor alle door de verhuurder gemaakte reinigings- en reparatiekosten indien het gehuurde goed in slechte staat aan de verhuurder wordt teruggegeven een en ander ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 8

Indien teruggave van het goed niet binnen de vermelde huurperiode is geschied, danwel het goed na ontvangst niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor de verhuurder ontstane schade, kosten en interesten op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder op integrale vergoeding door de huurder van eerder genoemde schaden, kosten en interesten, en onverminderd het bepaalde in artikel 3.

Artikel 9

Tot aan het moment dat het goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen, is de huurder tegenover de verhuurder aansprakelijk voor alle schade, welke aan het goed mocht worden aangericht, zulks ongeacht de vraag of de huurder blaam treft, alsmede voor alle reparatie- danwel reinigingskosten van het gehuurde goed.

Artikel 10

10.1
De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde goed na inontvangstneming door de huurder mocht oplopen, noch ook voor de daardoor ontstane indirecte schade.

10.2
De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door het gehuurde goed. (let op: de watervoorziening is niet geschikt als drinkwater, i.v.m. legionella besmetting, dit omdat er veelal op brandkranen e.d. wordt aangesloten)

10.3
De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen de verhuurder aanhangig maken ter zake van door het gehuurde goed veroorzaakte schade.

Artikel 17

17.1
Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.

17.2
Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op eerste verzoek aan de hiervoor bedoelde derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

17.3
Indien de situatie van sub 17.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met hem te sluiten, voor de restant looptijd van de onderhavige overeenkomst onder gelijkluidende condities.

17.4
Partijen sluiten de toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

17.5
Het in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder of Verhuurder worden herroepen.

Artikel 11

11.1
De door de verhuurder gemaakte expertise ter zake van het vaststellen van de schade, reparatie- en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen integraal voor rekening van de huurder.

11.2
Beneden het (door verhuurder) geschatte schadebedrag van € 750,00 geschied de expertise door het personeel van de verhuurder. Indien het geschatte schadebedrag meer bedraagt dan € 750,00 dient de huurder binnen 8 dagen door middel van een aangetekend schrijven kenbaar te maken of er expertise door een door de verhuurder aangewezen erkend schadebureau dient plaats te vinden. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord, dat bij een geschat schadebedrag van meer dan € 750,00 de expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen erkend schadebureau.

Artikel 12

12.1
Indien de huurder op rekening huurt, dient de betaling van de door de verhuurder verzonden nota te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat de huurder enig beroep op schuldvergelijking kan doen.

12.2
Indien de huurder de in lid 12.1 genoemde nota niet binnen de termijn van 14 dagen betaald, is hij aan de verhuurder een rente verschuldigd van 4% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in gebreke blijft. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.

12.3
Het in de leden 12.1 en 12.2 genoemde geldt voor iedere rekening, die aan een huurder van de verhuurder wordt verstuurd. Het bepaalde geldt dus ook met betrekking tot alle rekeningen en afrekeningen (bijvoorbeeld in geval van schade), die worden gestuurd aan huurders die aanvankelijk a contant huurden.

12.4
Een reclame of bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13

13.1
Indien de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij overlijdt, indien hij in staat van faillissement verklaart wordt, indien hij surseance van betaling vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente. Verhuurder is eveneens gerechtigd om de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien zich een van de hierboven geschetste omstandigheden in de nabije toekomst zal voordoen.

13.2
In gevallen in lid 13.1 genoemd is de verhuurder te alle tijden, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan de verhuurder de in dat verband door de verhuurder gewenste medewerking te verlenen. De huurder machtigt de verhuurder bij dezen zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het goed zich bevindt. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke, hetzij door de huurder, hetzij door derden, in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden.

13.3
De kosten van het transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de hierboven omschreven bevoegdheid worden gemaakt, komen voor rekening van de huurder.

13.4
Bij niet nakoming van een zijner verplichtingen, is de huurder in verzuim door enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist wordt.

13.5
Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke de verhuurder maakt tot de inning van de aan de verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van haar rechten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van de verhuurder om daarenboven vergoeding te vorderen van schaden, kosten en interesten, welke door de verhuurder voortvloeien uit de niet-dan wel te late betaling, teruggave en/of annulering van de onderhavige overeenkomst.

13.6
Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen in de incasso-, bureau en afwikkelingskosten en procureurs, deurwaarders en schade-experts e.d.. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 150,00 zullen bedragen.

Artikel 14

Indien de huurder, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft de verhuurder naar vrije keuze het recht hetzij huurder te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder voorwaarde dat de huurder binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht.

Voor evenementen verhuur geldt met ingang van 01-01-2020 het navolgende; Indien een evenement c.q. opdrachtgever een opdracht wilt annuleren dan kan dit kosteloos tot uiterlijk 30 dagen voor de lever datum van het gehuurde. Indien een
opdracht binnen een termijn van 30 dagen voor lever datum geannuleerd wordt, dan zijn wij genoodzaakt om een schadevergoeding te vragen van 15% van het totaal bedrag gemoeid met deze opdracht.

Artikel 15

15.1
Alle offertes en aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het goed waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

15.2
Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

15.3
De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

15.4
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verhuurder anders aangeeft.

15.5
Een samengestelde prijsopgave verplicht verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 16

Op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Roermond, onverminderd het recht van verhuurder om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.